All jobs in Amsterdam:

And many more...

Jobs Amsterdam

Interim manager Belastingen

Spread the love

Interim manager Belastingen

Find a job in Amsterdam

Startdatum: 09-11-2020
Einddatum: 09-11-2023
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 28-36
Sluitingsdatum: 29-10-2020 om 09:00 uur

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een Interim manager Belastingen die de veranderopgave vormgeeft en uitvoert vanuit daadkracht met oog voor team en resultaat.

Ben jij een ervaren, resultaatgerichte en omgevingsbewuste leidinggevende die kan sturen op hoofdlijnen en goed kan coachen? Krijg jij energie bij de gedachte nieuwe technologie en data analyse technieken in te zetten om de effectiviteit van de uitvoering van belastingprocessen te vergroten? Ben jij in staat draagvlak te creëren en mensen mee te nemen in deze processen en veranderingen? Voel jij je thuis in een fiscaal-juridische omgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Functieomschrijving
Belastingen staat voor een grote opgave de komende jaren, namelijk doorontwikkelen naar een volwassen, eigentijdse en data-gedreven organisatie waar vernieuwing en kwaliteit van het werk voorop staan. Binnen de afdeling Waarderen, Heffen en Toezicht (WHT) wordt deze opgave vertaald door focus te leggen op de (data)opgave en noodzaak tot teamontwikkeling. Voor het behalen van de doelstellingen wordt deze opdracht projectmatig opgepakt. Daarbij wordt binnen 2 maanden na start van de opdracht een plan van aanpak opgesteld door de Interim Manager om tot de beoogde verandering te komen. Uiterlijk binnen het eerste jaar van de opdracht wordt een evaluatie uitgevoerd voor wat betreft het functioneren van de kandidaat en de voortgang van de uitvoer van het plan van aanpak. 

Werkzaamheden
Wij zoeken een interim manager / teamleider die deze veranderopgave vormgeeft en uitvoert vanuit daadkracht met oog voor team en resultaat. Voor het team van taxateurs betekent dit een focus op drie gebieden:

  1. de taxateur als individu en medewerker;
  2. de positie in de organisatie;
  3. de uitvoering van het proces

ad. 1 De taxateur als individu en medewerker 
Op medewerkersniveau is het uitgangspunt; inzetten op brede inzetbaarheid en flexibiliteit om gemakkelijk aan te kunnen passen aan een veranderende omgeving. Voor de taxateur betekent dit in staat zijn om alle soorten en typen objecten te kunnen taxeren. Daarnaast is er voldoende ruimte voor specialisme en aandacht voor optimale procesinrichting om de tijdinvestering mogelijk te maken.

Belastingen stuurt op ontwikkeling naar multidisciplinaire teams, resultaatgericht werken en zelforganisatie. Een belangrijk succesfactor voor deze ontwikkeling zit in de “zachte” kant, het gaat dan o.a. om houding, gedrag en mindset. Deze “zachte” kant wordt geborgd in competenties en komt in het dagelijkse werk tot uiting. Daarnaast vormen landelijke ontwikkelingen -zoals bijvoorbeeld modelmatige waarderingen en duurzaamheid- de basis voor het voeren van een open dialoog over persoonlijke ontplooiing, ambities en concrete resultaten.

Competenties kandidaat:

  • Vakgerichtheid: zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden volgens de professionele standaarden van zijn vak.
  • Ontwikkelen van medewerkers: de sterke en zwakker ontwikkelde vaardigheden/competenties van medewerkers inventariseren en analyseren. Hun talenten onderkennen en hun ontwikkelingsbehoeften vaststellen. Ervoor zorgen dat de juiste ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd.
  • Coachen: Medewerkers begeleiden en motiveren om hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzichten probleemoplossend vermogen te vergroten.”  

ad. 2: De positie in de organisatie
Belastingen Amsterdam heeft landelijk steeds meer een prominente rol, zo zijn er bijvoorbeeld landelijke trajecten om de verschillende belastingprocessen te uniformeren. Belastingen wil een bijdrage leveren aan de landelijke ontwikkelingen, hierbij is het noodzakelijk om vanuit het werk het contact met stakeholders en de maatschappij te professionaliseren. De opgave is het in beeld brengen van dit externe speelveld en het concretiseren van vervolgstappen.

ad. 3 De uitvoering van het proces
De afdeling WHT werkt aan het uniformeren van de processen, bijvoorbeeld het waarderingsproces. Ook experimenteert de afdeling met het inzetten van procesversnellers om het werk efficiënter uit te voeren. Deze lijn moet de komende periode worden voortgezet door het verbeteren van de eigen processen a.d.h.v. CLV (continu leren en verbeteren, zijnde Lean management, Scrum Agile etc.), verbinding zoeken met andere afdelingen en het borgen van kwaliteit.

Competenties kandidaat:

  • Kwaliteitsgerichtheid: passende kwaliteitsnormen hanteren en streven naar voortdurende verbeteringen en borging van kwaliteit.
  • Ondernemerschap: kansen en mogelijkheden signaleren voor bestaande en nieuwe diensten en/of producten, daar vervolgens naar handelen.
  • Omgevingsbewustzijn: op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.

Gemeente Amsterdam
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Extra informatie

  • Optie tot verlenging: In verband met een tijdelijk project van 3 jaar is er sprake van een contracttermijn van 3 jaar, onder voorbehoud van goed functioneren. Het functioneren wordt in periodieke evaluaties gemonitord. Na deze contracttermijn is er geen mogelijkheid meer tot verlenging. 

______________
Check out this vacancy


Spread the love