All jobs in Amsterdam:

And many more...

Jobs Amsterdam

Cluster Informatiemanager

Spread the love

Cluster Informatiemanager

Find a job in Amsterdam

Startdatum: 16-11-2020
Einddatum: 30-10-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36-40 uur
Sluitingsdatum: 04-11-2020 om 8:00 uur

De Clusterinformatiemanager houdt zich deels bezig met de informatievoorziening voor de nieuwe afdeling Maatschappelijke Voorzieningen. Zij dragen zorg voor een goed voorzieningenniveau voor elke Amsterdammer.
Deze afdeling is onderdeel van het domein: Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit. De afdeling bestaat op dit moment uit ongeveer 50 medewerkers, verdeeld over 2 teams: 1. Accommodaties & Projecten (o.a. voormalige onderwijshuisvestingsteam) en 2. Stad en Gebieden. De clusterinformatiemanager zal zich allereerst richten op het – in samenwerking met deze nieuwe afdeling – opstellen van een IV portfolioplan voor 2021 waarbij ook aandacht wordt besteed aan het verder inrichten van de voor hen benodigde informatievoorziening. Daarnaast houdt deze clusterinformatiemanager zich ook bezig met de informatievoorziening voor de directies Werk, Participatie en Inkomen (WPI). Binnen dit domein worden bestaande systemen vervangen door het Amsterdamse programma Systeem Vernieuwing Werk en Inkomen (SVWI). De clusterinformatiemanager richt zich voornamelijk op het onderdeel: “Klantinteractie voor de burger (digitale dienstverlening Werk, Participatie en Inkomen)”. Voor Werk en Participatie wordt mogelijk een ander systeem verworven dan voor Inkomen. De klant krijgt bij voorkeur een integraal portaal aangeboden waarbij de gescheiden ‘achterkant’ niet merkbaar aanwezig is. Hierbij kunnen meerdere vormen van klantinteractie via verschillende kanalen en devices ondersteund worden. De clusterinformatiemanager is de spin in het web en zal een verbindende rol hebben tussen allerlei partijen die betrokken zijn bij deze informatievoorziening. Je gaat in deze rol samenwerken met de clusterinformatiemanagers op Werk, Participatie, Inkomen en Armoedebestrijding.

  • Het hebben van een verbindende rol tussen partijen in het speelveld van maatschappelijke voorzieningen en het domein van Werk Participatie en Inkomen met als doel een context gedreven informatiemanagement. Het gaat hier om de verbinding tussen de lijnorganisatie (WPI), projectteams en de afdeling Informatievoorziening Sociaal en de verbinding tussen overige projecten in het projectportfolio waarmee raakvlakken bestaan;
  • Het proactief signaleren van vragen en behoeften van de directies en management en deze vertalen naar de mogelijke IV impact. Hierbij betrek je de andere disciplines van de afdeling IV, waar nodig;
  • Het mede opstellen van IV portfolioplan 2021 waarin ook de digitale ambities en doelen van de doorontwikkeling van het sociale domein worden meegenomen;
  • Het vervullen van voorzittersrol in het regulier overleg waarin de voortgang van projecten en de resourceplanning van IV capaciteit worden besproken en afgestemd tussen IV en de business;
  • Bij een nieuw initiatief binnen het IV projectenportfolio begeleid je op IV gebied de verkenningsfase en stel je samen met de business een business case op;
  • Het tot stand brengen van een goede aansluiting tussen de business en de IV met al deze expertise in de rol van ‘trusted advisor’;
  • Het inspireren van anderen door het binnen brengen van nieuwe inzichten zoals robotica en ‘internet of things’;
  • De regierol in de voortgang van projecten en het acteren op strategisch-tactisch niveau met het management van de business;
  • Het voor de afdeling Maatschappelijke Voorzieningen verder inrichten van ondersteuning op gebied van de informatievoorziening conform behoefte van deze nieuwe afdeling.

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. 

De gemeente Amsterdam heeft grote verantwoordelijkheden op het terrein van onder andere zorg, jeugd en werk. Zoals onderwijs, gezondheid, diversiteit, anti-discriminatie, jeugdwerkloosheid, sport, de Sporthallen Zuid, het Amsterdamse Bos, armoedebestrijding, schuldhulpverlening en nog veel meer.

Cluster Sociaal is zo ingericht dat het daarnaast optimaal de wetten op die terreinen kan uitvoeren. De gemeente streeft daarbij naar een excellente en eenduidige dienstverlening aan alle Amsterdammers, waaronder ook de kwetsbare Amsterdammers, in verschillende fasen en facetten van hun leven. Het cluster Sociaal is een complex domein met een grote diversiteit aan onderwerpen en aan maatschappelijke partners. Om succesvol te kunnen zijn in haar taakuitvoering en haar maatschappelijke opgave, is nauwkeurige samenwerking en betrokkenheid noodzakelijk.

______________
Check out this vacancy


Spread the love